TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Thinh Dao Duc
 • 3 Trần Nam
 • 4 Bình An
 • 5 Không Hiểu
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #698 -

Acc LQ #698 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 60
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #708 -

Acc LQ #708 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 73
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #713 -

Acc LQ #713 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
240,000CARD 192,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 24

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #714 -

Acc LQ #714 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #717 -

Acc LQ #717 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 52
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 52
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #727 -

Acc LQ #727 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 60
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có valhein đại công tước,krixi công chúa bướm,... -

Acc LQ #735 -

Acc LQ #735 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 73
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #748 -

Acc LQ #748 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 72
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #753 -

Acc LQ #753 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 2
 • Bảng Ngọc: 40
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 40
 • Trang Phục: 2
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #759 -

Acc LQ #759 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 48
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 48
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có lữ bố đặc nhiệm swat,tel'annas thánh nữ mặt trời,lữ bố kỵ sĩ âm phủ,đã mở sổ sứ mệnh đến cấp 37,... -

Acc LQ #760 -

Acc LQ #760 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 60
180,000CARD 144,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc đã mở sổ sứ mệnh đến cấp 29,lữ bố đặc nhiệm swat,tel'annas thánh nữ mặt trời,.... -

Acc LQ #764 -

Acc LQ #764 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 62
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #766 -

Acc LQ #766 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 84
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #767 -

Acc LQ #767 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 60
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có valhein đại công tước,.. -

Acc LQ #768 -

Acc LQ #768 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 69
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 15

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #770 -

Acc LQ #770 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 52
80,000CARD 64,000ATM
 • Bậc Ngọc: 52
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 15

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #773 -

Acc LQ #773 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 52
80,000CARD 64,000ATM
 • Bậc Ngọc: 52
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 15

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #841 -

Acc LQ #841 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 0
80,000CARD 64,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 15

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #788 -

Acc LQ #788 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 48
90,000CARD 72,000ATM
 • Bậc Ngọc: 48
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #796 -

Acc LQ #796 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 76
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 19

MUA NGAY